FANDOM


"Athledecamathalon" là bài hát về sự kiện kết hợp giữa học viện và thể dục điền kinh trong tập "Athledecamathalon".

Lời bài hát

Athledecamathalon
We base our self-esteem upon
Our intellectual clarity and physical dexterity
The Athledecamathalon

You may be a prodigy at javelin
And you shot put better than the best
But if you don't know your caculus and comprehend the syllabus
It is doubtful that you'll ever pass this test

Athledecamathalon
Yes, Athledecamathalon

It's brains but it is also brawn
It's both you must rely upon
In the Athledecamathalon

Học viện thể dục điền kinh
Dựa vào lòng tự trọng sẵn có
Nhờ vào trí tuệ rõ ràng và sự khéo léo về thể lực
Học viện thể dục điền kinh

Bạn có thể là thần đồng ném lao
Và cú ném của bạn nằm ngoài cả mong đợi
Nhưng nếu bạn không biết tính toán và chẳng hiểu bảng tóm lược
Bạn chỉ có thể vượt qua bằng niềm tin

Học viện toán điền kinh
Phải, Học viện toán điền kinh

Dùng não nhưng cũng dùng cả cơ bắp
Đó là hai thứ cốt yếu
Trong Học viện toán điền kinh

Xem thêm

Kế trước:
"The Best Remaining"
Bài hát Tiếp theo:
"Substitute Science Teacher"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.