FANDOM


Kế trước:
{{{kế trước}}}
{{{thể loại}}} Tiếp theo:
{{{tiếp theo}}}

Cách sử dụng

{{Hộp nối tiếp
|thể loại    = Thể loại bài viết
|kế trước    = Trước đó
|tiếp theo   = Tiếp theo
}}

Sẽ cho ra:

Kế trước:
Trước đó
Thể loại bài viết Tiếp theo:
Tiếp theo

Giá trị của thể loại có thể là tên tựa hoặc liên kết tới một trang.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.