FANDOM


Để xem lời thoại chi tiết của tập phim "Lời thoại", nhấn vào đây.


Dùng bản mẫu này ở sau phần Tóm tắt cốt truyện của trang tập phim để liên kết đến trang lời thoại.

Cách sử dụng: {{Lời thoại|liên kết=|tên=}}

  • liên kết: liên kết đến lời thoại tập phim.
  • tên là tên hiển thị.


Biến liên kếttên nên được viết thường, nếu dùng LIÊN KẾT hay Tên sẽ không có tác dụng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.