FANDOM


Brick là một nhà du hành thời gian cấp cao, là đồng nghiệp với Savannah, cũng là một nhà du hành thời gian, làm việc cho Mr. Block.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.