FANDOM


"Chop Away at My Heart" (Đốn ngã con tim anh) là bài hát trong tập "Secrets and Pies" được thực hiện bởi Ban nhạc Lumberzack khi Zack còn nằm trong ban nhạc.

Lời bài hát

Zack: I know you're pining
But every cloud has got a silver lining
The leaves are parting now the sun is shining
And you're in my arms so the planets are aligning

My heart is strong, like a tree!
And you belong, baby you belong to me
Without you, i'm tied to the ground
And if I falls, do I even make a sound?

The Lumberzacks: (Chop chop chop!)
Chop away at my heart!
(I can feel it falling) (timber!)
And now we'll never part
(I know you)
You've been there from the start
(So baby chop chop chop!)
Chop away at my heart!
Na na na na, na na na na na na na (x4)

Zack: Chop chop chop! Chop away at my heart!
I can feel it falling (timber!)
And now we'll never part
I know you, you've been there from the start
So baby chop chop chop! Chop away at my heart!

The Lumberzacks: (Chop chop chop!)
Chop away at my heart!
(I can feel it falling) (timber!)
And now we'll never part
(I know you)
You've been there from the start
(So baby chop chop chop!)
Chop away at my heart!

Zack: Anh biết em đang mỏi mòn
Nhưng mỗi đám mây luôn có vết chiếu sáng
Cành cây rời ra nhường chỗ cho ánh mặt trời
Và em ở trong tay anh khiến cho những hành tinh thẳng hàng

Trái tim anh vững chắc, như cái cây!
Và em là của, người yêu ơi em là của anh
Nếu thiếu em, anh tự cột mình với đất liền
Và nếu anh ngã, anh có tạo ra âm thành không?

The Lumberzacks: (Chẻ chẻ chẻ!)
Chẻ vào trong con tim anh!
(Anh cảm nhận được nó đổ ngã) (cây đổ!)
Và ta chẳng xa nhau nữa
(Anh biết em)
Em đã nhập cuộc từ lúc đầu
(Nên người ơi chẻ chẻ chẻ!)
Chẻ vào trong con tim anh!
Na na na na, na na na na na na na (x4)

Zack: Chẻ chẻ chẻ! Chẻ vào trong con tim anh!
Anh cảm nhận được nó đổ ngã (cây đổ!) và ta chẳng xa nhau nữa
Anh biết em, em đã nhập cuộc từ lúc đầu
Nên người ơi chẻ chẻ chẻ! Chẻ vào trong con tim anh!

The Lumberzacks: (Chẻ chẻ chẻ!)
Chẻ vào trong con tim anh!
(Anh cảm nhận được nó đổ ngã) (cây đổ!)
Và ta chẳng xa nhau nữa
(Anh biết em)
Em đã nhập cuộc từ lúc đầu
(Nên người ơi chẻ chẻ chẻ!)
Chẻ vào trong con tim anh!

Thư viện ành

Secrets and Pies Image 305
Thư viện ảnh cho Chop Away at My Heart có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là lần xuất hiện đầu tiên của The Lumberzacks trong chương trình.
  • Bài hát được hát chính bởi Aaron Daniel Jacob và giọng nền bởi Danny Jacob.
  • Bài hát có nhãn hiệu là Swapenmire, ám chỉ hai nhà sáng lập nên chương trình.

Nối tiếp

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Suit of Armor"
Bài hát Tiếp theo:
"Athledecamathalon"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.