FANDOM


Elliot Decker là lính tình nguyện canh người qua đường ở trường của Milo. Ông luôn theo dõi Milo và bảo vệ mọi người khỏi cậu.

Tính cách

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.