FANDOM


"From Here to There" là bài hát được hát trong tập phim "Some Like it Yacht". Bài hát được thực hiện trong hồi tưởng của Diogee, khi cậu đang hồi tưởng lại hành trình của mình trên đường đến du thuyền của Milo.

Lời bài hát

I'll get from here to there
You can count on me
It's just a matter of time
I'll get from here to there

Don't worry, baby!
You know I'm on my way
(Don't worry, baby!) (x2)
Don't you make yourself crazy
I'll be there any day

Thông tin cơ sở


Kế trước:
"On the Open Sea"
Bài hát Tiếp theo:
"Turnabout is Fair Play"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.