FANDOM


"He Shall Be Our Leader" là bài hát do ban nhạc Scott và Những người Dưới lòng đất thể hiện trong tập phim "Battle of the Bands", với lời hát là câu nói thường nghe của Scott

Lời bài hát

Scott: He shall be our leader.

Bản dịch

Scott: Cậu ấy nên là thủ lĩnh.

Thông tin cơ sở

Dan và Jeff

Xem thêm

Kế trước:
"Just Roll With It"
Bài hát Tiếp theo:
"Saw Away at My Heart"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.