FANDOM


"I'm Taking a Stroll" là bài hát trong tập "Perchance to Sleepwalk". Bài hát được hát bởi một nhóm gia đình cắm trại, trong lúc MelissaZack cố đưa Milo mộng du trở về lều trại.

Lời bài hát

I'm taking a stroll
In the moonlight, take, take, taking a stroll
Just taking a stroll
Feeling just all right, when I'm in the moonlight, taking a stroll
It's not a crime, to pass the time
With cadence and an occasional rhyme
Put one foot in front of the other
I'm taking a stroll.

Under the stars
It's delightful, I know it may sound cliché
You can really go far
And that's despite all the really gruesome obstacles in your way
So turn off your mind, and let yourself unwind
And follow me, 'cause you know that I'm
Just take, take, take, take, take, take, taking a stroll

Da da-da-da-da-da, da-da da da-da-da-da
Da-da da-da-da-da, da-da-da da-da-da-da da-da-da
Da-da-da da-da-da-da-da, da-da-da da-da-da da-da-da-da
Da da da-da-da-da-da, da-da-da-da

I'm taking a stroll
In the moonlight, take, take, taking a stroll
Just taking a stroll
Feeling just all right, when I'm in the moonlight, taking a stroll
It's not a crime, to pass the time
With cadence and an occasional rhyme
Let one foot in front of the other
I'm taking a stroll.

Got one foot in front of the other
I'm taking a stroll!

Oh, oh, oh.

Tôi đang dạo bước
Dưới ánh trăng, tôi đây đang dạo bước
Chỉ đang dạo bước thôi
Cảm giác mọi thứ đều ổn, khi ở dưới ánh trăng, tôi đang dạo bước
Không phải là thủ phạm giết thời gian
Với lời hát có nhịp điệu và vần vẻ hợp lí
Đặt chân nọ lên chân kia
Tôi đang dạo bước.

Dưới những vì sao
Thật là vui, dù tôi biết là có hơi sáo rỗng
Bạn có thể tiến thật xa
Nếu không có những chướng ngại dửng dưng cản đường bạn
Nên đừng nghĩ ngợi gì nhiều, và hãy khiến bạn thoải mái
Và chạy theo tôi, vì bạn biết là tôi
Chỉ đang dạo bước mà thôi.

Da da-da-da-da-da, da-da da da-da-da-da
Da-da da-da-da-da, da-da-da da-da-da-da da-da-da
Da-da-da da-da-da-da-da-da, da-da-da da-da-da-da da-da-da
Da da da-da-da-da-da, da-da-da-da

Tôi đang dạo bước
Dưới ánh trăng, tôi đây đang dạo bước
Chỉ đang dạo bước thôi
Cảm giác mọi thứ đều ổn, khi ở dưới ánh trăng, tôi đang dạo bước
Không phải là thủ phạm giết thời gian
Với lời hát có nhịp điệu và vần vẻ hợp lí
Đặt chân nọ lên chân kia
Tôi đang dạo bước.

Đặt chân nọ lên chân kia
Tôi đang dạo bước!

Oh, oh, oh.

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát đầu tiên về góc nhìn của nhân vật mà người hát được tiết lộ.
Kế trước:
"Just Messing Around"
Bài hát Tiếp theo:
"On the Open Sea"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.