FANDOM


"I Need a Little TLC" là bài hát được hát bởi Chrissie Fit trong tập "School Dance". Trong lúc tiệc nhảy bỗng dưng bị mất điện, Amanda nằm một chỗ trong bóng tối, mà không hề biết là Milo lúc đó đang sửa sang lại tiệc nhảy của mình.

Lời bài hát

I'm not despairing
But maybe we can start repairing
With a little tender, love, and caring

That would really hit the spot
'Cause you know I'm not pretending (Pretending)
And I'm not in need of mending (Mending)
If I'm not broken then I'm bending

And I'm feeling brittle, and need a little TLC (Just need a little TLC)
I need a little TLC (Just need a little TLC)
Just a little TLC (Just need a little TLC)
I'm feeling brittle, and I need a little TLC

Tôi không thấy tuyệt vọng
Nhưng chúng ta có thể sửa chữa
Với một chút cẩn thận, yêu thương và quan tâm

Và điều đó sẽ thành công
Vì bạn biết là tôi không giả vờ (Giả vờ)
và tôi không cần được an ủi (An ủi)
Nếu tôi không gục ngã thì cũng sẽ duỗi ra

Tôi đang mỏng manh dần, và cần một chút TLC (Chỉ cần một chút TLC)
Tôi cần một chút TLC (Chỉ cần một chút TLC)
Chỉ một chút TLC (Chỉ cần một chút TLC)
Tôi đang mỏng manh dần, và cần một chút TLC

Thông tin cơ sở

  • TLC là viết tắt của từ Tender, Love, Caring, có nghĩa là cẩn thận, yêu thương, quan tâm.

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"We're Going to the Zoo"
Bài hát Tiếp theo:
"Just Roll With It"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.