FANDOM


"Milly and the Menninkäinen" là bài hát chủ đề cho chương trình cùng tên về một cô bé và một tên Menninkäinen, chương trình mà Milo xem từ lúc nhỏ. ("Star Struck")

Lời bài hát

Milly and the Menninkäinen

Bản dịch

Milly và Menninkäinen

Thông tin cơ sở

  • Menninkäinen là yêu tinh bắt nguồn từ nền văn học dân gian Phần Lan.

Sáng tác

Kế trước:
"I Can't Find You"
Bài hát Tiếp theo:
"Safety Czar"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.