FANDOM


Missing Milo Image 295

Những thành viên khác nhau có thể truy cập vào các chức năng công cụ khác nhau trong wiki. Trong khi mọi người đều có thể thực hiện hầu hết mọi thứ trong wiki, bao gồm cả việc đọc và chỉnh sửa, Bảo quản viên (hoặc Administrators (Admin) hoặc System Operator (Sysop)) có thể có một vài công cụ, chức năng bổ sung.

Khả năng của Bảo quản viên

Tất cả chức năng của các thành viên đều giống nhau và đều bình đẳng, rất tự do trong việc sửa đổi viết bài và tạo trang. Tuy vậy, bảo quản viên có thêm một vài công cụ sau:

  • Xóa hoặc phục hồi các trang, tập tin và lịch sử của trang.
  • Bảo vệ một số trang quan trọng (tránh phá hoại từ những người dùng bất hợp tác và chưa đăng nhập)
  • Chặn những tên thành viên đăng nhập, tài khoản giả, địa chỉ IP phá hoại, quyền "lùi tất cả" ("rollback") phiên bản rất nhanh
  • Sửa đổi các tin nhắn thông báo cho cộng đồng, sửa đổi màu nền và logo wiki!
  • Đổi tên tập tin

Hành chính viên (hoặc Bureaucrat) có thể thăng chức hành chính viên hoặc bảo quản viên cho thành viên khác.

Những gì bảo quản viên không được làm

Bảo quản viên không được dùng quyền hạn công cụ để tranh chấp sửa đổi như khóa một trang làm riêng, khóa tài khoản không phải là phá hoại, tấn công cá nhân, đe dọa thành viên.. Bảo quản viên nên sử dụng năng lực của mình để giúp "bảo trì, quét dọn nhà Murphy sạch sẽ", khỏi các phá hoại, thư rác, khỏi những người dùng và thành viên bất hợp tác nhưng không được gây ra sự bất hòa giữa các thành viên. Lý tưởng nhất không nên cho rằng bảo quản viên là người phụ trách trông coi quản lí mọi chuyện, mà nên được xem là một thành viên tin cậy có thêm một vài công cụ hữu ích để bảo vệ và đóng góp cải thiện wiki.

Ai là bảo quản viên của wiki này?

Danh sách các bảo quản viên có thể được liệt kê trong danh sách các thành viên. Các bảo quản viên hoạt động tại wiki được liệt kê tại bản mẫu {{BQV}}

Những thành viên dưới đây có quyền bảo quản viên:

Sáng lập viên

Sáng lập viên (hoặc Founder) là người tạo wiki. Họ được tự động trao quyền bảo quản viên, cũng như là quyền hành chính viên để có thể thăng cho thành viên quyền hành chính viên hoặc bảo quản viên.

Milo Murphy's Law Wiki (Tiếng Anh) được sáng lập bởi thành viên ThePokémonGamer vào ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt được sáng lập bởi thành viên Tugiacat666 vào ngày 6 tháng 8 năm 2016.

Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Ba Lan được sáng lập bởi thành viên Sebolaaa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.