FANDOM


Murphy's Yaw là con thuyền do Martin Murphy sở hữu.

Trong tập Time Out, Milo, Zack, và cha của họ đi câu trên chiếc thuyền này.

Thông tin cơ sở

Thư viện ảnh


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.