FANDOM


"One Thing or Another" là bài hát được thực hiện trong tập phim "Fungus Among Us". Ở Công viên Mỡ lợn, nơi giam giữ những người đã bị người hồ trăn thay thế, Milo, Cavendish, DakotaOrton 1965 cố chạy thoát thân khỏi bọn cây hồ trăn, tìm cách để khắc phục lại mọi chuyện.

Lời bài hát

I can't stick around, I'm going absentee
I don't know what you think you found, but you didn't find me
I always stay one step ahead, I think you heard what I said
Though you maybe a thoroughbred, you're still two steps behind me

So go tell your brother, I don't have the time to hover
There's a lot going on, don't have a minute to recover
If it's not one thing, it's another


So go tell your brother, I don't have the time to hover
There's a lot going on, don't have a minute to recover
If it's not one thing, it's another

If it's not one thing, it's another

Yes, it's not one thing, it's another

Thông tin cơ sở

Xem thêm


Kế trước:
"I'm All Tied Up"
Bài hát Tiếp theo:
"Lard World" (nhạc nền)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.