FANDOM


"Rooting for the Enemy" là bài hát trong tập "Rooting for the Enemy" được thực hiện bởi Milo Murphy lúc cậu nhận ra là khi cậu cổ vũ cho đội khách, The Tigers, với định luật Murphy và cậu có, cậu sẽ khiến cho đội của mình, The Geckos có thể thắng.

Lời bài hát

I got a big foam finger,
I got a new routine,
I'm gonna turn the tables
Rootin' for the enemy.

I got a t-shirt and pom-poms,
You know this stuff ain't free,
I spent seventeen dollars
Rootin' for the enemy.

It's a little counter-intuitive
It's a paradoxical scheme,
'Cause you think it'd all be ruined
If I backed the other team.

You know I got a new perspective,
I don't expect you to come along,
I got a new hat and banner,
And I got a new song.

(Rootin' for the enemy)
I got a big foam finger,
I got a new routine,
(Rootin' for the enemy)
I'm gonna turn the tables
Rootin' for the enemy.

(Rootin' for the enemy)
I got a t-shirt and pom-poms,
You know the stuff ain't free,
(Rootin' for the enemy)
I spent seventeen dollars
Rootin' for the enemy.

I got a big foam finger!

Tôi có ngón tay cao su lớn,
Tôi có trang phục mới,
Tôi sẽ chuyển chỗ ngồi
Để cổ vũ cho đối thủ.

Tôi có áo hai tay và bóng cổ vũ,
Những thứ này không hề miễn phí,
Tôi tốn 17 đô-la
Để cổ vũ cho đối thủ.

Việc này có vẻ hơi ngược đời
Đây là một âm mưu nghịch lí,
Vì bạn nghĩ là tôi sẽ phá hoại
Nếu tôi đến với đội khác.

Bạn biết là tôi có cái nhìn khác,
Tôi không mong bạn làm cùng tôi,
Tôi có cái mũ và khẩu hiệu mới,
Và có cả bài hát mới.

(Cổ vũ cho đối thủ)
Tôi có ngón tay cao su lớn,
Tôi có trang phục mới,
(Cổ vũ cho đối thủ)
Tôi sẽ chuyển chỗ ngồi
Để cổ vũ cho đối thủ.

(Cổ vũ cho đối thủ)
Tôi có áo hai tay và bóng cổ vũ,
Những thứ này không hề miễn phí,
(Cổ vũ cho đối thủ)
Tôi tốn 17 đô-la
Để cổ vũ cho đối thủ.

Tôi có ngón tay cao su lớn!

Thông tin cơ sở

  • Theo thứ tự phát sóng, đây là bài hát đầu tiên của chương trình.
  • Đây là bài hát đầu tiên mà Milo hát trong chương trình.

Thư viện ảnh

Screenshot (3376)
Thư viện ảnh cho Rooting for the Enemy (bài hát) có thể được xem tại đây.

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
Không.
Bài hát Tiếp theo:
"Don't Break Me"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.