FANDOM


"Solid, Liquid and Gas" là một bài hát trong tập phim "The Substitute". Nó được chơi sau khi cô Baxter nhận ra mình đã dạy cho cả lớp hiểu bài về 3 thể của chất: Rắn, Lỏng và Khí.

Lời bài hát

Solid, Liquid and Gas.

Bản dịch

Rắn, Lỏng và Khí.

Kế trước:
"Substitute Science Teacher"
Bài hát Tiếp theo:
"We're Going to the Zoo"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.