FANDOM


Trở lại trang "A Christmas Peril".
A Christmas Peril title card

Milo muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ của mình bằng cách mời những thành viên trong gia đình Murphy đến thành phố, làm gia tăng thêm hiệu ứng định luật Murphy. Tại năm 2175, Cavendish xảy ra mâu thuẫn với Dakota, dẫn đến việc họ chia rẽ nhau năm 2195. Mỗi người âm thầm quay về thời điểm năm 2175 để sửa lại, nhưng họ nhận ra rằng hợp tác với nhau là cách giải quyết duy nhất.

Thư viện ảnh

Cảnh I

Cảnh II

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.