FANDOM


Trở lại trang "Disaster of My Dreams".
Disaster of My Dreams title card

Elliot Decker được thử việc làm chủ giám sát an toàn trong trường, nhưng mọi việc không hề dễ dàng khi Milo ở trong trường.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.