FANDOM


Trở lại trang "Elliot Decker".

Elliot Decker là lính tình nguyện canh người qua đường ở trường của Milo. Ông luôn theo dõi Milo và bảo vệ mọi người khỏi cậu.

It's My World

Mùa 1

"The Note"

"Party of Peril"

"Smooth Opera-tor"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.