FANDOM


Trở lại trang "Fungus Among Us".
Fungus Among Us title card

Milo, Cavendish, và Dakota quay trở về năm 1965, nhưng phát hiện ra rằng Derek, con trai của Vua Hồ trăn, đang thực hiện một âm mưu sử dụng nguồn lợi nhuận từ chương trình Doctor Zone để xâm chiếm cả thế giới.

Thư viện ảnh

Phần mở đầu

Cảnh I

Cảnh II

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.