FANDOM


Trở lại trang "School Dance".
School Dance title card

Amanda lo lắng là Milo sẽ phá hỏng mọi thứ tại tiệc nhảy của cô. Trong khi đó, Cavendish và Dakota đi vào tiệc nhảy để điều tra Milo, và Chad hiểu nhầm họ là những thợ săn ma ca rồng.

Thư viện ảnh

Kế trước:
"We're Going to the Zoo"
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
"Battle of the Bands"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.