FANDOM


Trở lại trang "Secrets and Pies".
Secrets and Pies title card

Sau thảm họa làm phô mai của Milo, cậu cùng Melissa và Zack đành phải gọi pizza. Trong lúc chờ, họ cùng tiết lộ ra những câu chuyện bí mật của họ, nhưng Zack không muốn tiết lộ quá khứ của mình.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
Murphy's Lard
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
Athledecamathalon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.