FANDOM


Thông tin chung
Thư viện ảnh
Sick Day title card

Nhóm đặc vụ Octalia bao gồm Loab và Khone được cử để lấy khăn giấy chứa ADN của Milo đang bị ốm vào ngày hôm đó, nhưng bị vấp phải sự truy cản của Diogee. Trong khi đó, Doofenshmirtz muốn một ngày trở thành anh hùng đi làm việc tốt cùng với Perry, không hay biết rằng đặc vụ thú mỏ vịt đang ngăn chặn những thiệt hại do ông gây ra.

Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.