FANDOM


Trở lại trang "The Island of Lost Dakotas".
The Island of Lost Dakotas title card

Dakota liên tục cứu Cavendish không bị tai nạn, tạo ra những phiên bản chính mình trong dòng thời gian. Trong khi đó, Milo, Zack và Melissa đi xem Khủng long giăm bông 2, nhưng Milo không tìm được đôi giày của mình.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.