FANDOM


Trở lại trang "The Substitute".
The Substitute title card

Lớp học khoa học của Milo phải gặp một người giáo viên dạy thế tẻ nhạt. Trong khi đó, Cavendish và Dakota trốn ở trong một cái tủ đồ để bảo vệ phân bón có thể giúp cho cây quả hồ trăn phát triển.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
Athledecamathalon
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
Time Out
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.