FANDOM


Trở lại trang "Worked Day".
Worked Day title card

Hôm nay là ngày hướng nghiệp và Milo đang có thời gian khó khăn để quyết định mình nên chọn nghề nào. Cậu thử đến thăm công việc sửa ống nước, khu chữa cháy và bệnh viện, nhưng đương nhiên, những điều tệ sẽ xảy ra. Trong lúc đó, Dakota và Cavendish theo dõi và đảm bảo rằng một xe tải chở quả hồ trăn sẽ đến được nhà kho chứa quả hồ trăn.

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Kế trước:
"Smooth Opera-tor"
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
"The Wilder West"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.