FANDOM


"The Last Halloween" là bài hát được hát bởi Vinnie Dakota trong tập phim Halloween "Scream-A-Torium!". Sau khi được hiểu biết nhiều hơn về ngày lễ Halloween cuối cùng, Dakota cùng Cavendish làm những tục lệ truyền thống của ngày lễ như xin kẹo, mặc trang phục và hát ca trên đường đi.

Lời bài hát

Dakota: I think I understand, I think I get the knack.
It's just a way to get free candy! What a racket!
We are gonna score tonight. It's gonna be a phenomenon!
(La la la la)

Halloween is just the best, too bad it's the last one.
We need to stop at every house, oh wait we just passed one!
We've got to make the most of this while it's still going on!

We're going door-to-door, just asking for candy.
On any other night, it would be panhandling.
I think you know what I mean, it's the last Halloween!

Look at this candy! Look at this loot!
We should avoid that house, I hear they're giving fresh fruit.
But right next door they got full-size candy bars!
(La la la la)

Wait, I got an idea, it's a little bit shady.
But if we change costumes, that same old lady's
Gonna give us more candy 'cause she won't know who we are!

Dakota và Cavendish: Wear a costume that's simple or really elaborate.
Using paper mache or just cheap fabric.
Dakota: You could be a ghost and I could be a Frankenstein!

Cả hai: We're going door-to-door, just asking for candy.
On any other night, this would be panhandling.
But live it up, folks, 'cause tonight's the last Halloween!

Yeah, live it up, folks, 'cause tonight's the last Halloween!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Ám chỉ

  • Phineas and Ferb - Có hai ám chỉ liên quan đến chương trình:
    • Trong suốt bài hát, có một cậu bé mặc đồ hóa trang là thú mỏ vịt Perry
    • Trong bài hát, lúc Cavendish và Dakota nghĩ đến những đồ hóa trang họ có thể mặc, có hai bộ họ mặc được dựa vào hai nhân vật chính trong chương trình.

Sáng tác

Mã BMI # 26689008

Cước chú

Kế trước:
"Lard World" (nhạc nền)
Bài hát Tiếp theo:
"This is Really Happening"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.