FANDOMBài hát Time Chips Jingle là bài nằm trong tập phim đầu tiên của Mùa 2, "The Phineas and Ferb Effect". Giai điệu này được dùng trong tương lai để quảng bá thương hiệu bánh giáo sư Time.

Lời bài hát

Time Chips, don't share with a friend!

Giáo sư Time: Those are mine!

Khoai tây chiên Thời gian, đừng chia cho tụi bạn!

Giáo sư Time: Nó là của riêng ta!

Kế trước:
"Doofenshmirtz Evil Jingle"
("The Phineas and Ferb Effect")
Bài hát Tiếp theo:
"Chop Away at My Heart"
("The Phineas and Ferb Effect")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.