FANDOM


"Time for Dr. Zone" là bài hát chủ đề của Tiến sĩ Zone được thực hiện trong tập phim "The Doctor Zone Files".

Lời bài hát

(Tiếng nhạc)
It's time for danger, time for action,
Time for Doctor Zone!

Chronological time is just a distraction,
When you're with Doctor Zone!
He's got one foot in the future, and one foot in the past.
He's got one hand in the present...
Or at least in a gift-shaped cast!

He's Doctor Zone!

It's time for Doctor Zone!

(Tiếng nhạc)
Đến lúc cho nguy hiểm, đến lúc cho hành động,
Đến lúc cho Tiến sĩ Zone!

Triết lí thời gian chỉ là chuyện nhỏ,
Khi bạn đồng hành với Tiến sĩ Zone!
Ông ấy có một chân từ tương lai, và một chân từ quá khứ.
Ông có một tay ở hiện tại...
Hoặc ít nhất là ở trong hộp quà!

Ông ấy là Tiến sĩ Zone!

Đã đến lúc cho Tiến sĩ Zone!

Kế trước:
"Don't Break Me"
Bài hát Tiếp theo:
"I've Got No Excuses"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.