FANDOM


"We're Going to the Zoo (bài hát)" là bài hát do Dakota hát trong tập "We're Going to the Zoo".

Lời bài hát

  • Khi Dakota đang hát trong phòng chụp hình:

Dakota: We're going to the zoo
We're going to the zoo
And then we're gonna see some animals!
Come on, join in. You know you want it.

We're going to the zoo
We're going to the zoo
And then we're gonna see some animals!

  • Khi Milo, ZackSara đang cưỡi trên lưng hươu cao cổ đuổi theo lũ khỉ:

We're going to the zoo
We're going to the zoo
And then we're gonna see some animals!

We're going to the zoo
We're going to the zoo
And then we're gonna see some animals!

Dakota: And there we're gonna see some animals!

(Một lúc sau)

We're going to the zoo
We're going to the zoo
And then we're gonna see some animals!

We're going to the zoo
We're going to the zoo
And then we're gonna see some animals!

Yeah!

Dakota: Strangled at the zoo, strangled at the zoo.

  • Khi Dakota thực hiện lời cá cược của mình:

We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And then we're gonna see some animals!

Bản dịch

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Solid, Liquid and Gas"
Bài hát Tiếp theo:
"I Need a Little TLC"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.